Porozumienie pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku a OIP Białystok PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Wrzesień 2014 19:04

W dniu 22 września br. Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk zawarł porozumienie o współpracy z Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Panią Bożeną Barbarą Krasnodębską w zakresie wspólnej organizacji przedsięwzięć na rzecz edukacji w ramach działalności prowadzonej przez obie strony. Porozumienie ma na celu popularyzację wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy i umiejętności o prawie pracy, przepisach i zasadach bhp oraz rynku pracy.
   Przedmiotem porozumienia jest w szczególności współpraca w zakresie realizacji poszczególnych etapów konkursów, olimpiad, zwanych dalej przedsięwzięciami i innych działań popularyzujących problematykę prawa pracy i rynku pracy.
Cele porozumienia będą realizowane w szczególności poprzez:
a) wspólne opracowywanie zestawów pytań do testów pisemnych na zawody poszczególnych stopni konkursów, olimpiad oraz pytań problemowych na etapy ustne,
b) wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie finałów realizowanych przedsięwzięć,
c) współpracę merytoryczną przy organizacji wspólnych przedsięwzięć,
d) wspólne działania informacyjno-promocyjne.
 W spotkaniu uczestniczyli ponadto Jerzy Mantur - kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU oraz Waldemar Lenkiewicz – Nadinspektor Sekcji Prewencji, Promocji i Badania Wypadków przy Pracy.
 

1  2 
 3  4
Zmieniony ( Poniedziałek, 22 Wrzesień 2014 20:08 )