Współpraca z WUP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mirosław Leszczyński   
Sobota, 30 Październik 2010 08:33
Współpraca z WUP Email
 
Deklaracja partnerskiej współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku podpisana w dniu 30 kwietnia 2009 r. w siedzibie WUP

Obie strony Deklaracji wyraziły w niej wolę współpracy w zakresie wymiany informacji dotyczącej:

  • aktualnej sytuacji gospodarczej na rynku pracy, w edukacji i nauce województwa podlaskiego,
  • aktualnych zjawisk gospodarczych o zasięgu krajowym i globalnym mających wpływ na gospodarkę  województwa podlaskiego,
  • tendencji i kierunków zmian oraz prognoz w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji i nauki województwa podlaskiego jak również tendencji krajowych i globalnych w tym zakresie, oddziałujących na procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w województwie podlaskim

Informacje będące przedmiotem wymiany pochodzić będą przede wszystkim z badań i analiz prowadzonych przez strony jak również z innego zakresu prowadzonej działalności.


Współpraca w ramach deklaracji ma na celu:

  • poprawę jakości informacji gospodarczej, dostępu do niej i jej przepływu pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w gospodarce województwa podlaskiego,
  • stworzenie w ramach projektu "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" regionalnej platformy internetowej służącej gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu i bezpłatnemu udostępnianiu informacji społeczno-gospodarczej pochodzącej z różnych źródeł, opracowywanej przez różne instytucje w województwie,
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi funkcjonującymi w gospodarce województwa podlaskiego, a tym samym zwiększenie spójności działań i ułatwienie podejmowania decyzji w zakresie prowadzonej działalności.